Mapa podatności gleb na suszę

Legenda

Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Kategoria IV
Użytki zielone
Nieużytki
Wody
Lasy
Tereny zurbanizowane